PRZYDATNE   DODATEK MIESZKANIOWY
Strona główna   >   PRZYDATNE   >   DODATEK MIESZKANIOWY
 

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego od 13.03.2020 r. Urząd Miasta  Gdyni jest nieczynny dla interesantów. Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty lub ePUAP

W stosunku do osób uprawnionych do dodatku mieszkaniowego do 31.03.2020 r. lub do 30.04.2020 r. została przyjęta następująca procedura składania wniosków na kolejny okres:

  1. każda z tych osób otrzyma za pośrednictwem poczty (listem zwykłym) druk wniosku;
  2. wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów o dochodach powinna odesłać na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznych, ul. 10-lutego 24, 81-364 Gdynia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania druku;
  3. kompletne wnioski zostaną przekazane zarządcom nieruchomości w celu potwierdzenia wysokości opłat za lokal i dołączenia aneksu do czynszu (wykazu opłat);
  4. zarządcy odeślą uzupełnione wnioski na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznych, ul. 10-lutego 24, 81-364 Gdynia.

Przyjęta procedura ma na celu umożliwienie złożenia wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w ustawowym terminie. Dotyczy to w szczególności starszych osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dla których dodatek mieszkaniowy stanowi znaczące wsparcie finansowe.

Dane kontaktowe: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Urząd Miasta Gdyni Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod tym linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/ochrona-danych-osobowych-2,7893/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-urzedzie-miasta-gdyni,524594

 

Chcielibyśmy przybliżyć Państwu, co należy uczynić, aby otrzymać tzw. dodatek mieszkaniowy.
 
I. Po pierwsze – tytuł prawny do lokalu.
 
O dodatek mieszkaniowy może ubiegać się każda osoba zajmująca lokal mieszkalny na podstawie  tytułu prawnego czyli:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
- osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
 
II. Po drugie – zachowana norma powierzchni użytkowej lokalu w zależności od ilości zamieszkujących osób.
 
Aby otrzymać prawo do otrzymywania dodatku mieszkaniowego powierzchnia zajmowanego lokalu nie może przekraczać określonej wielkości w przeliczeniu na ilość osób zamieszkujących.

Przedstawia się to następująco:

dla 1 osoby    – normatywna powierzchnia wynosi 35 m2 
dla 2 osób     – normatywna powierzchnia wynosi 40 m2
dla 3 osób     – normatywna powierzchnia wynosi 45 m2
dla 4 osób     – normatywna powierzchnia wynosi 55 m2
dla 5 osób     – normatywna powierzchnia wynosi 65 m2
dla 6 osób     – normatywna powierzchnia wynosi 70 m2
dla 7 osób     – normatywna powierzchnia wynosi 75 m2

Dla każdej kolejnej osoby zamieszkałej w mieszkaniu zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5m2.

Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni zwiększa się o 15 m2

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 
III. Po trzecie – dochód miesięczny brutto w przeliczeniu na ilość osób wspólnie zamieszkałych.
 
O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art.6 ust.8.
 
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi być potwierdzony przez zarządcę budynku. Deklarację o dochodach wnioskodawca wypełnia na podstawie wydanych przez zakład pracy zaświadczeń o wysokości dochodów brutto za ostanie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku. Jeżeli źródłem dochodu jest emerytura lub renta dokumentem potwierdzającym będzie ostania decyzja lub trzy ostatnie odcinki.


Jeśli zatem spełniamy łącznie wszystkie opisane powyżej kryteria, tzn. posiadamy tytuł prawny do lokalu, zachowana jest norma powierzchni użytkowej lokalu, a nasze dochody nie przekraczają ustalonego pułapu, to możemy ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Urząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Społecznych
ul. 10 Lutego 24

81-364 Gdynia
II piętro, pokój 223 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki
Tel. 58-66-88-557
        58-66-88-564
        58-66-88-567
fax 58 66-88-595
e-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
w godzinach:  8:30 do 15:30

Adres do korespondencji

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

 
WYMAGANE DOKUMENTY:

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
- tytuł prawny /decyzja o przydziale, umowa, wyciąg z KW/;
- zaświadczenie o dochodach za wymagany okres wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego;
- orzeczenie o niepełnosprawności (z Powiatowego Zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności adres: Gdynia, ul. Grabowo 2);
- aneks do czynszu obowiązującego w miesiącu składania wniosku.

W przypadku domów jednorodzinnych:
- zezwolenie nie budowę z potwierdzeniem wyposażenia technicznego i metrażu /zaświadczenie z Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta/;
- rachunek za wywóz nieczystości płynnych i stałych;
- rachunki za co, wodę, usługi kominiarskie, antenę;
- deklaracja o wysokości dochodów do dodatku mieszkaniowego.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do dodatku mieszkaniowego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY.

- wniosek o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego się w Urzędzie Miasta Gdyni ul. 10-go Lutego 24, pokój nr 223 na II piętrze, w poniedziałki i czwartki od godz. 8:30 do 15:30,
- na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do dodatku i wydaje decyzję,


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.


WYSOKOŚC DODATKU MIESZKANIOWEGO.


Dla obliczenia wysokości dodatku potrzebna jest wysokość ponoszonych wydatków na utrzymanie mieszkania, jaką określamy we wniosku. Czym są wydatki? Zależą od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu - i tak wydatkami są odpowiednio:

- dla najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu, z wyjątkiem niżej wymienionych - czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
- dla członków spółdzielni mieszkaniowych, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowych, oraz właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- dla właścicieli lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
 - dla osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 - dla zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego - odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się:

- opłat za gaz przewodowy,
- energię elektryczna,
- ubezpieczeń,
- podatku od nieruchomości,
- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami na powierzchnię normatywną a procentowym udziałem własnym z dochodów. Ustawa przewiduje, że udział własny winien wynosić:

- 15 % dochodów w gospodarstwie jednoosobowym (20 %, jeżeli dochód na osobę takiego gospodarstwa mieści się w granicach 150 - 160 % najniższej emerytury),
- 12 % dochodów w gospodarstwie 2-4 osobowym (15 %, jeżeli dochód na osobę takiego gospodarstwa mieści się granicach 100 - 110 % najniższej emerytury),
- 10 % dochodów w gospodarstwie wieloosobowym (12 %, jeżeli dochód na osobę takiego gospodarstwa mieści się granicach 100 - 110 % najniższej emerytury).


WYPŁACANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO.


Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy.  Pieniądze zostają przekazane w terminie do 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do podobierania należności za lokal mieszkalny.


WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU.

W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.


ODMOWA PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO.

Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że :

- występują rażące dysproporcje pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę, a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych
- faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana we wniosku.


TRYB ODWOŁAWCZY.

Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.


PODSTAWA PRAWNA.

Dodatki mieszkaniowe przyznaje się na podstawie:
 

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)
     

Urząd nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosków.

źródło: https://www.gdynia.pl/bip/sprawy-do-zalatwienia,133/dodatek-mieszkaniowy,484852