AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2020-08-27
Walne Zgromadzenie Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w GDYNI.

W oparciu o art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. i zgodnie z § 95 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniach od 17.09.2020 r. do 28.09.2020 r. w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 40 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Gdyni, przy ul. Rozewskiej 33 odbędą się poszczególne części Walnego Zgromadzenia GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GDYNI.

Dnia 17.09.2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana.
Dnia 21.09.2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Chylonia i budynku Gniewska 21.
Dnia 24.09.2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.
Dnia 28.09.2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Cisowa.


Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.    Odczytanie listy pełnomocnictw.
3.    Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4.    Wybór komisji Walnego Zgromadzenia:
       a) Mandatowo – Skrutacyjnej,
       b) Wnioskowej.
5.    Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w przedmiocie obecności Członków Spółdzielni.
6.    Sprawozdanie Zarządu GSM z działalności Spółdzielni za rok 2019.
7.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 05.06.2019 r. do 17.09.2020 r.
8.    Dyskusja nad pkt. 6 i 7.
Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,
       b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2019,
       c) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej,
       d) rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej GSM za okres od 05.06.2019 r. do 17.09.2020 r.,
       e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu GSM.
9.    Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej GSM w kadencji 2019 – 2022.
10.   Wybór dwóch przedstawicieli Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na zjazd przedkongresowy przed VII Kongresem Spółdzielczości.
11.   Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2015 – 2017.
12.   Sprawa zbycia działek:
       a)    dyskusja,
       b)    podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek.
13.   Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
14.   Zakończenie obrad.

Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z projektami uchwał i sprawozdaniami będącymi przedmiotem obrad, wyłożonymi w Klubie Osiedlowym przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni (w poniedziałki od 12.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. 11.00 – 14.00).Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

Wobec obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa, osoby zainteresowane przeglądaniem dokumentów proszone są o wcześniejsze umówienie się celem wyznaczenia terminu. Prosimyo kontakt telefoniczny pod nr: (58) 623 10 98 (wew. 126).

Gdynia, dnia 27.08.2020 r.