AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2019-04-18
Walne Zgromadzenie Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni.

W oparciu o art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. i zgodnie z § 95 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniach od 09.05.2019 r. do 20.05.2019 r. w Gdyni przy ul. Rozewskiej 1 odbędą się poszczególne części Walnego Zgromadzenia GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GDYNI.

Dnia 09.05.2019 r. o godz. 1700 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana.
Dnia 13.05.2019 r. o godz. 1700 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Chylonia i budynku Gniewska 21.
Dnia 16.05.2019 r. o godz. 1700 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.
Dnia 20.05.2019 r. o godz. 1700 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Cisowa.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Odczytanie listy pełnomocnictw
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
4. Wybór komisji Walnego Zgromadzenia:
a) Mandatowo – Skrutacyjnej,
b) Wnioskowej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w przedmiocie obecności Członków Spółdzielni
6. Sprawozdanie Zarządu GSM z działalności Spółdzielni za rok 2018
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 11.05.2018 r. do 09.05.2019 r.
8. Dyskusja nad pkt. 6 i 7.
Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018,
    b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018,
    c) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej,
    d) rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej GSM za okres od 11.05.2018 r. do 09.05.2019 r.,
    e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu GSM.
9. Wybór Rady Nadzorczej GSM na kadencję 2019 - 2022
10. Przedstawienie wyników lustracji oraz wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2015 – 2017
11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
12. Zakończenie obrad.

Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z projektami uchwał i sprawozdaniami będącymi przedmiotem obrad, wyłożonymi w biurze Spółdzielni przy ul. Helskiej 8 w Gdyni pokój nr 27 i w biurach Administracji Osiedli w dni robocze (w poniedziałki od 900 do 1600, od wtorku do piątku w godz. 800 – 1400).

Gdynia, dnia 18.04.2019 r.