AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2018-04-19
Walne Zgromadzenie Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni.

W oparciu o art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. i zgodnie z § 95 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniach od 10.05.2018 r. do 21.05.2018 r. w Gdyni przy
ul. Rozewskiej 1 odbędą się poszczególne części Walnego Zgromadzenia GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GDYNI.

Dnia 10.05.2018 r. o godz. 1700 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana.
Dnia 14.05.2018 r. o godz. 1700 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Chylonia i budynku Gniewska 21.
Dnia 17.05.2018 r. o godz. 1700 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.
Dnia 21.05.2018 r. o godz. 1700 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Cisowa.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2.    Odczytanie listy pełnomocnictw
3.    Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
4.    Wybór komisji Walnego Zgromadzenia:
       a) Mandatowo – Skrutacyjnej,
       b) Wnioskowej.
5.    Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w przedmiocie obecności Członków Spółdzielni
6.    Sprawozdanie Zarządu GSM z działalności Spółdzielni za rok 2017
7.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 12.05.2017 r. do 10.05.2018 r.
8.    Dyskusja nad pkt. 6 i 7.
Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017,
       b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017,
       c) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej,
       d) rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej GSM za okres od 12.05.2017 r. do 10.05.2018 r.,
       e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu GSM.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółdzielni
       a) dyskusja
       b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółdzielni
10.    Sprawa zbycia działek
       a) dyskusja
       b) podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek
11.    Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
12.    Zakończenie obrad.

Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z projektami uchwał i sprawozdaniami będącymi przedmiotem obrad, wyłożonymi w biurze Spółdzielni przy ul. Helskiej 8 w Gdyni pokój nr 27 i w biurach Administracji Osiedli w dni robocze (w poniedziałki od 900 - 1600, od wtorku do piątku w godz. 800 - 1400).

Gdynia, dnia 19.04.2018 r.