AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2016-05-24
Walne Zgromadzenie Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni.

W oparciu o art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. nr 4 poz. 27 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i zgodnie z § 95 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniach od 14.06.2016 r. do 27.06.2016 r. w Gdyni przy ul. Rozewskiej 1 odbędą się poszczególne części Walnego Zgromadzenia GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GDYNI.

Dnia 14.06.2016 r. o godz. 1700 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana.
Dnia 17.06.2016 r. o godz. 1700 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Chylonia i budynku Gniewska 21.
Dnia 20.06.2016 r. o godz. 1700 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.
Dnia 27.06.2016 r. o godz. 1700 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Cisowa.


Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.    Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3.    Wybór komisji Walnego Zgromadzenia:
        a) Mandatowo – Skrutacyjnej,
        b) Wnioskowej.
4.    Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w przedmiocie obecności Członków Spółdzielni.
5.    Sprawozdanie Zarządu GSM z działalności Spółdzielni za rok 2015.
6.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 12.06.2015 r. do 14.06.2016 r.
7.    Dyskusja nad pkt. 5 i 6.
Podjęcie uchwał w sprawach:
        a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015,
        b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2015,
        c) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej,
        d) rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej G S M  za okres od 12.06.2015 r. do 14.06.2016 r.,
        e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu GSM.
8.    Wybór Rady Nadzorczej GSM na kadencję 2016 - 2019.
9.    Wybór dwóch przedstawicieli Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na zjazd przedkongresowy przed VI Kongresem Spółdzielczości.
10.  Rozpatrzenie odwołania osoby fizycznej od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie  dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
        a) dyskusja,
        b) podjęcie uchwały w wyżej wymienionej sprawie.
11.   Przedstawienie wyników lustracji oraz wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2013 – 2014.
12.   Sprawa uczestniczenia członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię.
        a) dyskusja,
        b) podjęcie uchwały w wyżej wymienionej sprawie.
13.   Sprawa zbycia działek.
        a) dyskusja,
        b) podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek.
14.   Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
15.   Zakończenie obrad.

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z projektami uchwał, sprawozdaniami i innymi dokumentami w biurze Spółdzielni przy ul. Helskiej 8 w Gdyni pokój nr 27 i w biurach Administracji Osiedli w dni robocze (w poniedziałki od 900 do 1600, od wtorku do piątku w godz. 800 – 1400).

Gdynia, dnia 24.05.2016 r.