AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2017-04-20
Walne Zgromadzenie Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni.

W oparciu o art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. nr 4 poz. 27 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i zgodnie z § 95 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniach od 11.05.2017 r. do 22.05.2017 r. w Gdyni przy ul. Rozewskiej 1 odbędą się poszczególne części Walnego Zgromadzenia GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GDYNI.

Dnia 11.05.2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana.
Dnia 15.05.2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Chylonia i budynku Gniewska 21.
Dnia 18.05.2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.
Dnia 22.05.2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Cisowa.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2.    Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
3.    Wybór komisji Walnego Zgromadzenia:
       a) Mandatowo – Skrutacyjnej,
       b) Wnioskowej.
4.    Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w przedmiocie obecności Członków Spółdzielni
5.    Sprawozdanie Zarządu GSM z działalności Spółdzielni za rok 2016
6.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 06.07.2016 r. do 11.05.2017 r.
7.    Dyskusja nad pkt. 5 i 6.
        Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016,
       b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016,
       c) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej,
       d) rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej GSM za okres od 06.07.2016 r. do 11.05.2017 r.,
       e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu GSM.
8.   Wybór delegata i zastępcy delegata Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
9.    Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2013 – 2014
10.  Sprawa dotycząca uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
a)    dyskusja
b)    podjęcie uchwały w wyżej wymienionej sprawie
11.   Sprawa zbycia działki
        a) dyskusja
        b) podjęcie uchwały w sprawie zbycia działki
12.   Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
13.   Zakończenie obrad.

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z projektami uchwał, sprawozdaniami i innymi dokumentami w biurze Spółdzielni przy ul. Helskiej 8 w Gdyni pokój nr 27 i w biurach Administracji Osiedli w dni robocze (w poniedziałki od 900 do 1600, od wtorku do piątku w godz. 800 – 1400).

Gdynia, dnia 20.04.2017 r.