Posiedzenie Rady Osiedla Cisowa. 14 października 2019 r. (data: 2019-11-20)

W dniu 14 października odbyło się posiedzenie Rady Osiedla Cisowa. Kierownik administracji zapoznał radę m.in. ze sprawozdaniem z wykonania planu remontów i konserwacji za I półrocze 2019 r. Nastepnie rada zajęła się sprawami wniesionymi. Zaopiniowano pozytywnie sprawozdanie Spółdzielni za I półrocze 2019 r. Na zakończenie spotkania powołano dwie komisje Komisję regulaminową i Komisję telewizyjną. Poniżej zamieszczamy porządek obrad oraz krótką relację filmową.

Porządek obrad:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Osiedla, które odbyło się 9 września 2019 r.
2.Informacja z bieżącej działalności Administracji Osiedla Cisowa.
3.Podjęcie Uchwały w sprawie wykonania planu remontów za I półrocze 2019 r.
4.Sprawy wniesione.